Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα ψηφιακό αποθετήριο το οποίο παρέχει επισκόπηση των σχετικών ψηφιακών πολιτικών ανά τομέα. 

Σε αυτό το πλαίσιο ενθαρρύνει όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του αποθετηρίου και να βοηθήσουν να δημιουργηθεί ένας πιο ενημερωμένος κατάλογος των σχετικών ψηφιακών πολιτικών. Μπορείτε να βάλετε τις προτάσεις ή τις παρατηρήσεις σας στην ενότητα σχολίων ή επικοινωνήστε μαζί της! 

Πολιτική ανοικτών δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣυνάφεια με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ
Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 Οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα Σχετικά με την κατάσταση: Σε ισχύ και μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο  Η οδηγία προωθεί τη χρήση ανοικτών δεδομένων και καθορίζει το νομικό πλαίσιο για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, όπως γεωγραφικές, κτηματολογικές, στατιστικές ή νομικές πληροφορίες που κατέχουν φορείς του δημόσιου τομέα ή δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και ερευνητικών δεδομένων που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο. Οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τα έγγραφά τους σε οποιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, κατά περίπτωση, με ηλεκτρονικά μέσα σε μορφότυπους ανοικτούς, αναγνώσιμους από μηχάνημα, προσβάσιμους, ανιχνεύσιμους και επαναχρησιμοποιήσιμους, συμπληρωμένους με τα μεταδεδομένα τους.
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1807 Κανονισμός για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα Σχετικά με την κατάσταση: σε ισχύΟ παρών κανονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση της ελεύθερης ροής δεδομένων εκτός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης, θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων, τη διαθεσιμότητα δεδομένων στις αρμόδιες αρχές και τη μεταφορά δεδομένων για επαγγελματίες χρήστες.
Οδηγία 2007/2/ΕΚ Οδηγία Inspire Σχετικά με την κατάσταση: Σε ισχύ και μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Επί του παρόντος βρίσκεται υπό αξιολόγηση με πιθανή αναθεώρηση το 2022.Η οδηγία INSPIRE καθορίζει απαιτήσεις διαλειτουργικότητας για την κοινή χρήση δεδομένων θέσης μεταξύ των συνιστωσών (δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες) για τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής υποδομής χωρικών δεδομένων για ευρύ φάσμα σκοπών που υποστηρίζουν περιβαλλοντικές πολιτικές και πολιτικές ή δραστηριότητες που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η ευρωπαϊκή υποδομή βασίζεται σε εκείνη των χωρικών πληροφοριών που δημιουργούνται και λειτουργούν από τις χώρες της ΕΕ.

Ασφάλεια και ιδιωτικότητα

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣυνάφεια με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ
Οδηγία 2002/58/ΕΚ Οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες Σχετικά με την κατάσταση: Σε ισχύ και μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιοΓνωστή ως οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, θεσπίζει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, θα πρέπει να διαχειρίζονται τα δεδομένα των συνδρομητών τους.
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Σχετικά με την κατάσταση: Σε ισχύΟ Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) έχει ως στόχο να ενισχύσει τον έλεγχο και τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων στα προσωπικά τους δεδομένα. Ο κανονισμός εφαρμόζεται εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (οργανισμός που συλλέγει δεδομένα από κατοίκους της ΕΕ) ή ο εκτελών την επεξεργασία (οργανισμός που επεξεργάζεται δεδομένα για λογαριασμό υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων) ή το υποκείμενο των δεδομένων (πρόσωπο) έχει την έδρα του στην ΕΕ. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 με πολύ παρόμοιες διατάξεις. Τα συστήματα ΤΠ που εφαρμόζουν τις πολιτικές της ΕΕ ή τις εθνικές τους μεταφορές, τα οποία επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να χρειαστούν εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του ΓΚΠΔ. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ήδη στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων για την έγκριση της νομικής βάσης.
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/881 Πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο Σχετικά με την κατάσταση: Σε ισχύΟ νόμος της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θεσπίζει ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ΤΠΕ. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ θα επωφεληθούν από την υποχρέωση πιστοποίησης των προϊόντων, των διαδικασιών και των υπηρεσιών ΤΠΕ τους μόνο μία φορά και θα δουν τα πιστοποιητικά τους να αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπληρώνει την οδηγία ΑΔΠ.
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 Οδηγία NIS Σχετικά με την κατάσταση: Σε ισχύ και μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιοΗ παρούσα οδηγία προτείνει μια ευρεία δέσμη μέτρων για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (κυβερνοασφάλεια) για την εξασφάλιση υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για την οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ.  Στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι οι χώρες της ΕΕ είναι καλά προετοιμασμένες και είναι έτοιμες να χειριστούν και να ανταποκριθούν σε κυβερνοεπιθέσεις μέσω:
— τον ορισμό των αρμόδιων αρχών
, — τη σύσταση ομάδων αντιμετώπισης συμβάντων ασφάλειας υπολογιστών (CSIRT) και — τη θέσπιση εθνικών στρατηγικών
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
— Καθιερώνει επίσης συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ τόσο σε στρατηγικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.
Τέλος, θεσπίζει την υποχρέωση των παρόχων βασικών υπηρεσιών και των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και να ενημερώνουν τις αρμόδιες εθνικές αρχές σχετικά με σοβαρά περιστατικά.

Οπτικοακουστικά μέσα

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣυνάφεια με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ
Οδηγία 2010/13/ΕΕ Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων Σχετικά με την κατάσταση: Σε ισχύ   Η οδηγία αποσκοπεί στη δημιουργία και τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, συμβάλλοντας παράλληλα στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και παρέχοντας επαρκές επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των παιδιών.

Διακυβέρνηση του Διαδικτύου και προσβασιμότητα στο διαδίκτυο

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣυνάφεια με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ
Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102  Οδηγία για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο Σχετικά με την κατάσταση: Σε ισχύ και μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Επί του παρόντος υπό αξιολόγηση με πιθανή αναθεώρηση το 2022Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να καταστήσει τους δικτυακούς τόπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές του δημόσιου τομέα πιο προσβάσιμες και να εναρμονίσει τα ποικίλα πρότυπα εντός της ΕΕ, μειώνοντας τα εμπόδια για τους φορείς ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προσβασιμότητα. Εάν μια πολιτική προβλέπει τη δημιουργία μιας τέτοιας υπηρεσίας, θα πρέπει να παραπέμπει στην οδηγία ή να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις δεν αντιβαίνουν.
Ανακοίνωση 52014DC0072 Ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική και τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου Σχετικά με την κατάσταση: — 
NETmundial αρχές για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου Σχετικά με την κατάσταση: — 

Τηλεπικοινωνίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣυνάφεια με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ
Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Σχετικά με την κατάσταση: Σε ισχύ και μεταφορά στο εθνικό δίκαιο.Η οδηγία θεσπίζει έναν Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Θέσπισε κοινούς κανόνες και στόχους της ΕΕ για τη ρύθμιση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι δικτύων και/ή υπηρεσιών μπορούν να ρυθμίζονται από τις εθνικές αρχές.

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση και συναλλαγές, δημόσιες υπηρεσίες στο διαδίκτυο

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣυνάφεια με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 κανονισμός eIDAS σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και/ή τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Σχετικά με την κατάσταση: Σε ισχύ και μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Προτεινόμενη αναθεώρηση COM(2021) 281 finalΜε την παροχή βεβαιότητας σχετικά με τη νομική εγκυρότητα, ο κανονισμός για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και εμπιστοσύνης (eIDAS) καθορίζει ένα πλαίσιο για   άτομα και επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τα δικά τους εθνικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID) για την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο σε άλλες χώρες της ΕΕ· μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά υπηρεσιών εμπιστοσύνης, διασφαλίζοντας ότι θα λειτουργούν διασυνοριακά και θα έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς με τα παραδοσιακά ισοδύναμά τους σε έντυπη μορφή. Εφαρμόζεται σε συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID) που κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις χώρες της ΕΕ· και παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης που εδρεύουν στην ΕΕ. Άλλες πολιτικές όταν απαιτούν ηλεκτρονική ταυτοποίηση ή υπηρεσίες εμπιστοσύνης δεν θεσπίζουν παράλληλες διατάξεις, αλλά συνδέονται με την πολιτική.
COM/2016/0179 σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση Σχετικά με την κατάσταση: —Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής αποσκοπεί στην άρση των υφιστάμενων ψηφιακών φραγμών στην ψηφιακή ενιαία αγορά και στην πρόληψη περαιτέρω κατακερματισμού στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των δημόσιων διοικήσεων
Οδηγία 2014/24/ΕΕ οδηγία για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένου του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 για τα ηλεκτρονικά έντυπα  Σχετικά με την κατάσταση: Σε ισχύ και μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιοΗ νομοθεσία ορίζει ότι, όταν οι εθνικές αρχές χρησιμοποιούν δημόσιες συμβάσεις για να προσκαλέσουν διαγωνισμούς για την παροχή έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, πρέπει να αντιμετωπίζουν όλους τους αιτούντες ισότιμα και να μην εισάγουν διακρίσεις μεταξύ τους. Πρέπει επίσης να είναι διαφανείς στις συναλλαγές τους.
Οδηγία 2014/55/ΕΕ οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση Σχετικά με την κατάσταση: Σε ισχύΗ οδηγία αποσκοπεί στην τυποποίηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων προς τις αναθέτουσες αρχές και όλες οι διοικήσεις των κρατών μελών υποχρεούνται να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια προκειμένου να είναι σε θέση να τα επεξεργάζονται.
Οδηγία 2006/123/ΕΚ  Οδηγία για τις υπηρεσίες Σχετικά με την κατάσταση: Σε ισχύΗ οδηγία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς υπηρεσιών εντός της ΕΕ.
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724 Κανονισμός για την ενιαία ψηφιακή πύλη Σχετικά με την κατάσταση: Σε ισχύΗ ενιαία ψηφιακή πύλη θέτει σαφείς κανόνες για τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τη διευκόλυνση της online πρόσβασης στις πληροφορίες, τις βασικές διοικητικές διαδικασίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ για ένα ευρύ φάσμα τομέων που ορίζονται στο παράρτημα 1 του κανονισμού (π.χ. ταξίδια, εργασία, συνταξιοδότηση, όχημα, διαμονή, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη). Στο άρθρο 14 θεσπίζει ένα τεχνικό σύστημα για τη διασυνοριακή αυτοματοποιημένη ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων και την εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» που ισχύει για τα αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπονται στον κανονισμό.

Διαλειτουργικότητα

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣυνάφεια με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ
COM/2017/0134 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (EIF) Σχετικά με την κατάσταση: —  Καθιερωμένη πολιτική της ΕΕ που παρέχει ειδική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας διαλειτουργικών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Μετά τη δήλωση του Ταλίν το 2017, τα κράτη μέλη έχουν λάβει σημαντικά μέτρα για την εφαρμογή του EIF στο εθνικό τους δίκαιο. Με την ίδια δήλωση ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει τη διατομεακή εφαρμογή των EIF στις πολιτικές της ΕΕ. Το EIF δεν αποτελεί τεχνικό πλαίσιο, αλλά καλύπτει επίσης τη νομική, οργανωτική και σημασιολογική διαλειτουργικότητα. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να αναφέρονται στο ίδιο το EIF και να σέβονται τις συστάσεις του.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.